Deutsch Serbsce

BROM-Service * Online

spěšnje * spušćomnje * małonałožnje
Naše strony wužiwaja tak mjenowane cookies, zo bychu byli derje nałožujomne a funkcionalne.
Na stronach so njewužiwaja cookies třećich wobsydźerjow, k wabjenju abo k analyzowanju.
Dalše informacije ke cookies namakaće pod zapinakom «Info».
Prošu wobkedźbujće, zo so přez kompletne deaktiwěrowanje cookies w browseru někotre funkcije njemóža wužić.
Tekst pytać:
| Domoj | Poskitki | Z wokoliny | Feedback
Město Budyšin
Budyšin

Město wěžow w srjedźišću dwurěčneje hornjeje Łužicy je wjac hač 1000 lět stare. Z lubosću restawrowane chěže stareho města wabja k flaněrowanju. Wopyt Budyšina so na kóždy pad wupłači.

© BROM-Service
hród „Ortenburg“

Městno hrodu na nahłej skałje wyše Sprjewje bě strategisce derje wuzwolene. Jenož z wuchoda sem bě móžno k hrodej dóńdź. Wohenje 1401 a 1441 zničichu twjerdźiznu nimale dospołnje. Hakle w lětach 1483-86 so w nadawku madźarskeho krala Maćija Corvinusa hród nowy natwari. Hłowny twar a wěža staj dźensa hišće tak zarjadowanaj kaž při tehdomnišim natwarje. Pózdny gotiski twarski stil je na woknach kapałki we wěži a při hłownych wrotach hišće zdźeržany.

© BROM-Service
wěža Maćija

Kral, pochadźacy z Madźarskeje, dócpě wulku nahladnosć. Pokaza to tež jeho pomnik při hrodowej wěži.

© BROM-Service
pomnik Maćija

Pomnik wyše zachoda k hrodej bu wudźěłany wot serbskeho wuměłca Bricciusa Gauskeho. Kral Maćij je jara realistisce předstajeny, tak zo spytachu mnoho madźarskich wuměłcow kopiju pomnika zhotowić.

© BROM-Service
wěža Mikławša

W sewjeru města je njedaloko hrodu wěža Mikławša. Hdy bu wěža natwarjena, njeje znate.

© BROM-Service
kónčny kamjeń

Legenda powěda, zo měšćanski pisar Preischwitz město na husitow přehradźi a jim tute wrota wotewri. Po surowym čwělowanju so wón 1430 wotprawi a jeho hłowa bu jako kónčny kamjeń do wěže zamórwana. Dyrbješe to wšitkim pokazać, kak so z přeradnikami wobchadźa.

© BROM-Service
šulerska wěža

Šulerska wěža, jako sewjerny zachod do města, dósta swoje mjeno přez blisku šulu. Bě to pozdaću šula hólcow.

© BROM-Service
wuznamna plastika

Wuznamna plastika, kotraž bu we wobłuku restawracije šulerskeje wěže w lětach 1992 a 1993 wobnowjena, pokaza skřižowaneho. Jedna so wo najznaćiši pózno-gotiski wuměłski pomnik Budyšina, kotryž bu zhotowjeny wokoło 1410.

© BROM-Service
serbska wěža

Wosebje dla mnoho Serbow, kotrež bydlachu w tutym dźělu města, so da pochad wěžoweho mjena dopokazać. Byrnjež bě spočatk twara hižo wokoło 1400, so wěža hakle 1492 dotwari. Za nowy twar kaserny w lětach 1842 do 1844 dyrbješe so wěža poprawom zwottorhać. Profesor Gottfried Semper, kiž běše za twar kaserny zamołwity, pak zrozumi wulkotnje srjedźowěksku architekturu na nowy twar přenjesć. Z tym so wěža zdźerži a zda so, zo słuša k nowemu natwarej starej kaserny.

© BROM-Service
bohata wěža

Tuta wěža je pomjenowana po bohatej hase. Hasa je hłowna wobchodowa droha města. Wěža bu 1490 do 1492 dotwarjena, při čimž je štyriróžkojty podtwar staršeho pochada. Baroksku, hobersku ale tola filigralnu kapičku dósta wěža 1715 do 1718 po naćisku Jana Christofa Naumanna. Za twar přewjedźeše měšćanska rada loteriju, z kotrejž 8000 tolerjow wuńdźe. Dokelž je bohata wěža jenož 80 cm hłuboko na mjechku zemju stajena, so dno zniži a wěža so započa do sewjerozapada chileć. Tuchwilu wučini chilenje „Budyskeje křiweje wěže“ 144 cm, kaž lut we wěži pokaza.

© BROM-Service
lawska wěža

Natwar štyri róžkateje lawskeje wěže bě wot 1400 do 1403. Ale pozdaću steješe hižo wjele prjedy na tutym městnje druhi twar, dokelž běchu tu hižo wokoło 1200 wrota do města. Wot 1615 meješe wěža zwóń, kiž wažeše přez 600 kilogramow. Byrnjež so wěža 1720 wupali, bu zwóń zdźeržany a po wobnowjenju 1740 zwonješe lawska wěža zaso k hodźinje. Zajimawe je, zo z tuteje wěže, tak blisko k hłownym wikam stejo, hač do 1865 k wotprawjenju zwonješe.

© BROM-Service
stara wodarnja

Za prěnje zastaranje města z wodu bu 1445 do 1446 twarjena „stara wodarnja“, z tym sta so z najwažnišej wěžu Budyšina. Tutón mišterski twar zańdźeneho časa je dźensa muzej. Poskići so składnosć, sebi funkciju stareje klumpy wobhladać. Z wjerška wěže maće wulkotny wuhlad přez město.

© BROM-Service
Karasekowa wěža

Hród Ortenburg sta so stajnje jako samostatna twjerdźizna. Najstarša twarska substanca Budyšina wobsteji dźensa hišće na zapadnym boku. Spódny dźěl wodoweje wěže pochadźa pozdaću ze srjedźizny 13. lětstotka. Spočatnje słužeše wěža k zastaranju hroda z wodu. Wěža bu pak tak twarjena, zo so wuži tež jako woboranski srědk napřećo njepřećelam. 1740 sta so wěža z jastwom. Wuznamnaj jataj běštaj nawjednikaj rubježnikow Jan Karasek (zajaty mjez 1800 a 1803) a Wenzel Kummer (zajaty 1813 do 1815). Wenzelej Kummerej, tež mjenowany „Bejmski Hansl“ poradźi so dwójcy z wěže ćeknyć. W ludźe dósta wěža po 1803 woznam „Karasekowa wěža“, kotryž hač do dźensnišeho časa hišće wobsteji.

© BROM-Service
Bootstrap Slider

Budyšin je wjace hač 1000 lět stare město z mnohimi wobhladanja hódnymi twarami. Z tuteje přičiny smy někotrym wobrazam města informacije připisali.


Oficialnu stronu města Budyšin namakaće pod www.bautzen.de